Strona główna  |   Projekty / Projekty POIG / 
O Instytucie
Obszary działalności
Centra Badawcze
Laboratoria akredyt.
Labiomen
OBB
Projekty
Certyfikaty i nagrody
Zamówienia publiczne
Media
Bazy danych
Wydawnictwa IChPW
** Praca w IChPW **
Kontakt
stacja
widok z kamery
CCTW - widok z kamery

Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

 

INTELIGENTNA KOKSOWNIA SPEŁNIAJĄCA WYMAGANIA NAJLEPSZEJ DOSTĘPNEJ TECHNIKI

projekt badawczy w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 - 2013

 

Oś priorytetowa 1: Badania i rozwój nowoczesnych technologii


Działanie 1.1.: Wspieranie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy


Poddziałanie 1.1.2.: Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych

 

Projekt finansowany jest przy zaangażowaniu środków publicznych krajowych (budżetu państwa) i wspólnotowych (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego).
Poziom krajowego współfinansowania publicznego: 15 % całkowitej wartości projektu Poziom wsparcia z EFRR: 85 % całkowitej wartości projektu


Cele projektu:

Cel ogólny
Rozwój nowoczesnej teorii i praktyki koksowania węgla dla zabezpieczenia trwałego rozwoju gospodarczego krajowego koksownictwa.

Cel projektu
Opracowanie narzędzi, procedur i produktów dla podniesienia konkurencyjności produkcji koksu oraz ograniczenia negatywnego oddziaływania koksowni na środowisko

Cele szczegółowe

 • Rozwój naukowo – teoretycznej podbudowy zjawisk fizykochemicznych, technologii oraz inżynierii chemicznej i procesowej w procesie koksowania węgla
 • Dostosowanie przemysłu koksowniczego do wymogów BAT w zakresie techniki i technologii produkcji
 • Poprawa bezpieczeństwa technologicznego i ekologicznego zakładów koksowniczych
 • Dostosowanie przemysłu koksowniczego do wymogów BAT i obowiązujących przepisów prawa w zakresie emisji substancji szkodliwych
 • Rozwój naukowy i wzbogacenie ofert badawczych sektora nauki w odniesieniu do odbiorców przemysłowych
 • Wzrost efektywności ekonomicznej i konkurencyjności polskiego przemysłu koksowniczego
 • Poprawa społecznego wizerunku branży koksowniczej w regionach i kraju


Projekt „Inteligentna Koksownia spełniająca najlepsze dostępne techniki” jest odpowiedzią na sygnalizowane przez producentów koksu potrzeby w zakresie unowocześniania technologii i metod zarządzania przy produkcji koksu. Efektem projektu będzie zestaw innowacyjnych rozwiązań techniczno- technologicznych, opracowanych na podstawie nowo tworzonej wiedzy o poziomie europejskim. Produkty te służyć będą podniesieniu efektywności produkcji koksu oraz spełnieniu wymogów Ustawy „Prawo Ochrony Środowiska” w zakresie Najlepszej Dostępnej Techniki w polskim koksownictwie w perspektywie roku 2020. Wdrożenie opracowanych rozwiązań do praktyki przemysłowej poprawi konkurencyjność produkcji koksu oraz społeczną akceptację branży.

 

Projekt badawczy „Inteligentna koksowania spełniająca wymagania najlepszej dostępnej techniki” zakłada wykonanie cyklu badań technologicznych w ramach następujących obszarów badawczych:

 • mechanizmy fizykochemiczne procesów konwersji węgla (modelowanie zjawisk oraz prognozowanie właściwości koksu w skali „mikro” na podstawie badań zjawiska pirolizy węgla)
 • efektywne procesy i operacje jednostkowe (badania operacji jednostkowych składających się na proces produkcji koksu)
 • optymalne systemy technologiczne (doskonalenie eksploatacji pieca koksowniczego oraz sposobów wykorzystania gazu koksowniczego)
 • bezpieczeństwo środowiskowe (model oddziaływania koksowni na środowisko naturalne)
 • zintegrowane sterowanie i kontrola (modele zarządzania produkcją koksu na płaszczyźnie technicznej, technologicznej i ekologicznej).

 

Prezentacja "O projekcie"

 

Kontakt:

Kierownik Projektu:
dr inż. Aleksander Sobolewski
e-mail: office@ichpw.zabrze.pl
tel. (032) 271 00 41
fax (032) 271 08 09

 

Biuro Projektu:
mgr inż. Katarzyna Burak
dr inż. Jolanta Robak
mgr inż. Michał Rejdak
e-mail: office@ichpw.zabrze.pl
tel. (032) 271 00 41
fax (032) 271 08 09

 

Strona internetowa projektu: www.inteligentna-koksownia.pl/

 

 


Drukuj stronę
©1999 - 2015 Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla | Webmaster: webmaster@ichpw.zabrze.pl | projektowanie stron: aptus.pl